img

Sanirano odlagalište opasnog otpada "Lemić Brdo"

Sanirana "crna točka" Lemić Brdo

Napisao Marko 15.01.2017.

img

Odlagalište opasnog otpada „Lemić Brdo“ jedno je od devet odlagališta opasnog otpada u Republici Hrvatskoj čija je sanacija bila od prioritetnog značenja, a danas je prvo od njih koje je uspješno sanirano i zatvoreno.

Riječ je o projektu vrijednom 19,3 milijuna kuna, a koji je financiralo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uz 10 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda.

Radovi na sanaciji trajali su od kolovoza 2014. godine do studenog 2016. godine, a zbrinulo se oko 14.000 m3 opasnog otpada. Dio se zbrinuo putem ovlaštenih tvrtki, a dio odlaganjem u nove kazete koje su se izgradile na lokaciji u skladu s propisima i zatvorile.

Na sanaciji odlagališta angažirane su tvrtke (Zajednica ponuditelja) Ciak d.o.o., Eurco d.d. i Bioinstitut d.d., Interkonzalting d.o.o. (stručni nadzor) i Hudec Plan d.o.o.. Naša je tvrtka od samog početka sudjelovala u realizaciji ovog projekta izradom projektne dokumentacije, stručnim projektantskim nadzorom kao i suradnjom na izradi Studije utjecaja na okoliš.

Iznimno smo ponosni što smo imali priliku sudjelovati u sanaciji jednog od najvećih onečišćivača okoliša u Hrvatskoj i nadamo se da će se u vrlo kratkom roku sanirati preostalih osam „crnih točaka“ u Lijepoj Našoj!

Više o ovom projektu možete pronaći na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.Srdačno,

Vaš Hudec Plan!

Prethodna iskustva na sličnim projektima: Investitor
Idejni projekt za izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole- Odlagalište komunalnog otpada „Jagodnja Gornja” u Općini Polača Općina Polača
Idejni projekt za izmjenu/dopunu Lokacijske dozvole po fazama za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Prapatna u Općini Jelsa Jelkom d.o.o.
Glavni projekt - građevinski projekt- Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Osojnica Općina Matulji
Odlagalište komunalnog otpada Ćojluk, Udbina, Glavni projekt za izmjenu/dopunu Građevinske dozvole-građevinski projekt FAZA III. Plohe za komunalni otpad Općina Udbina
Odlagalište komunalnog otpada Ćojluk, Udbina, Glavni projekt za izmjenu/dopunu Građevinske dozvole-građevinski projekt FAZA II. Ploha za azbestni otpad Općina Udbina
Odlagalište komunalnog otpada Ćojluk, Udbina, Glavni projekt za izmjenu/dopunu Građevinske dozvole-građevinski projekt FAZA I. Ulazno-izlazna zona i priključna infrastruktura Općina Udbina
Elaborat sanacije požarišta Prapatna Jelsa Jelkom d.o.o.
Projekt izvedenog stanja – Sanacija i zatvaranje odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo kraj Karlovca Eurco d.d.
Projekt izvedenog stanja – Sanacija odlagališta otpada Trebež u Samoboru Grad Samobor
Izmjene i dopune Glavnog projekta sanacije odlagališta “Trebež” u Samoboru Grad Samobor
Izmjene idejnog projekta za izmjenu Lokacijske dozvole- sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Osojnica“ Općina Matulji
Idejni projekt za izmjenu/dopunu lokacijske dozvole- Sanacija i zatvaranje odlagališta opasnog otpada „Lemić Brdo” kraj Karlovca Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Glavni projekt za izmjenu/dopunu građevinske dozvole- Sanacija i zatvaranje odlagališta opasnog otpada „Lemić Brdo” kraj Karlovca Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Sanacijski program za klizište u Klenovcu Humskom na nerazvrstanoj cesti Općina Hum na Sutli
Idejni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada Grginac, Grad Bjelovar Grad Bjelovar
Izvedbeni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada Jagodnja Gornja, Općina Polača Općina Polača
Izvedbeni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada "Prapatna", Općina Jelsa Jelkom d.o.o.
Izvedbeni projekt - Tehnološko-građevinski projekt sanacije odlagališta otpada Trebež u Samoboru Grad Samobor
Idejno rješenje sanacije odlagališta komunalnog otpada Grginac, Grad Bjelovar Grad Bjelovar
Plan sanacije odlagališta komunalnog otpada Grginac, Grad Bjelovar Grad Bjelovar
Plan sanacije odlagališta komunalnog otpada Kik Općina Lovinac Općina Lovinac
Idejni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada Osojnica, Općina Matulji Komunalac d.o.o.
Izmjene i dopune idejnog projekta odlagališta komunalnog otpada "Ćojluk", Općina Udbina Općina Udbina
Izmjena Glavnog projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Ćojluk - nadvišenje kazete, Općina Udbina Općina Udbina
Izmjena Glavnog projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Bare, Općina Donji Lapac Općina Donji Lapac
Izvedbeni projekt za sanaciju neuređenog odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo kraj Karlovca Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Izrada Plana sanacije divljih odlagališta, Grad Novalja Grad Novalja
Idejni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada "Razbojište", Općina Perušić Općina Perušić
Glavni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada Stanišće, Grad Hvar Komunalno Hvar
Plan sanacije odlagališta komunalnog otpada za Općinu Severin Općina Severin
Plan sanacije odlagališta komunalnog otpada "Kik", Općina Lovinac Općina Lovinac
Plan sanacije odlagališta komunalnog otpada "Jagodnja Gornja", Općina Polača Općina Polača
Plan sanacije divljeg odlagališta na području Općine Orebić Općina Orebić
Idejni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada "Stanišće", Grad Hvar Komunalno Hvar d.o.o.
Glavni projekt sanacije odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo pokraj Karlovca Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Glavni projekt sanacije odlagališta otpada "Jagodnja Gornja", Općina Polača Općina Polača
Glavni projekt sanacije komunalnog odlagališta "Bare", Donji Lapac Donji Lapac
Izvedbeni projekt sanacije komunalnog odlagališta "Bare", Donji Lapac Donji Lapac
Plan sanacije divljih odlagališta na području Grada Slunja Grad Slunj
Plan sanacije divljih odlagališta na području Općine Udbina Općina Udbina
Izrada Glavnog projekta za odlagališta komunalnog otpada "Stanišće", Grad Hvar Grad Hvar
Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada "Čojluk", Općina Udbina Općina Udbina
Glavni projekt sanacije odlagališta otpada Sodol, Grad Ogulin Grad Ogulin
Glavni projekt sanacije odlagališta otpada "Prapatna", Općina Jelsa Jelkom d.o.o.
Plan sanacije divljih odlagališta otpada za Grad Hvar Komunalno Hvar
Plan sanacije divljih odlagališta otpada za Grad Kaštela Grad Kaštela
Novelacija Idejnog rješenja za sanaciju odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo pokraj Karlovca Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Glavni projekt sanacije odlagališta otpada "Razbojište", Općina Perušić Općina Perušić
Idejno rješenje sanacije odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo pokraj Karlovca Karlovac
Glavni projekt nastavka rada i sanacije deponije Ćuić Brdo, Općina Rakovica Općina Rakovica
Idejno rješenje RCGO Lećevica Regionalni centar čistog okoliša, d.o.o. Split
Elaborat o usklađenosti glavnog projekta odlagališta komunalnog otpada Trebež s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja okoliša, Grad Samobor Grad Samobor
Sanacijski program za klizište Drašković na županijskoj cesti ŽC 2207 Županijska uprava za ceste Varaždinske županije
Sanacijski program za klizište Našice na županijskoj cesti ŽC 4168 Uprava za ceste Osječko-baranjske županije
Sanacijski program za klizište Trnovščak-Brezovački LC 20080 Županijska uprava za ceste Međimurske županije
Sanacijski program za klizište Brački, Općina Bednja Općina Bednja
Sanacijski program za klizište Monterići I., Općina Bednja Općina Bednja
Sanacijski program za klizište Korenički, Općina Bednja Općina Bednja


Tag: Sanacija, Lemić Brdo, Odlagalište opasnog otpada