img

Kompostane

Izrada tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje kompostane

Napisala Barbara 5.02.2019

img

Kompostiranje je postupak biološke razgradnje organskih materijala, čime se smanjuje količina biootpada na odlagalištima. U procesu kompostiranja nastaju ugljičkov dioksid, voda, toplina i kao konačan rezultat kompost. Kompost sadrži vrijedne organske tvari kojima se poboljšava struktura tla, pomaže zadržavanju vlage, tlo čine prozračnijim, povećavaju mikrobiološku aktivnost tla, obogaćuju ga hranjivim sastojcima te povećavaju otpornost biljaka na nametnike i bolesti.

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) jedinice lokalne samouprave dužne su u dokumentima koje donose temeljem ovoga Zakona osigurati odvojeno prikupljanje biootpada s ciljem kompostiranja, digestije ili energetske oporabe biootpada.

Uzevši u obzir nacionalni cilj u vezi s odlaganjem biorazgradivog otpada, kapaciteti za obradu biootpada na svim razinama nisu zadovoljavajući, a sustav odvojenog sakupljanja biootpada u većini jedinica lokalnih samuprava je nedostatno razvijen.

Biootpad zauzima značajno mjesto u programima europskih institucija pa je tako potrebno osigurati odvojeno prikupljanje biootpada s namjerom kompostiranja i digestije biootpada, obradu biootpada na način da se postiže visok stupanj zaštite okoliša, korištenje za okoliš sigurnih materijala proizvedenih iz biootpada i dr.

Kao projektantska tvrtka Hudec Plan d.o.o. bavi se izradom tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje kompostane. Ukoliko imate pitanja ili Vas zanimaju cijene izrade projektne dokumentacije svakako nam se obratite putem mail-a (info@hudecplan.hr) ili na jedan od kontakt brojeva koji se nalaze na našoj web stranici!

Sve informacije o uslugama koje nudimo, ostvarenim suradnjama i prijašnjem iskustvu možete pronaći na našoj web stranici.Srdačno,

Vaš Hudec Plan!

Prethodna iskustva na sličnim projektima: Investitor
Idejni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada "Razbojište", Općina Perušić Općina Perušić
Glavni projekt sanacije odlagališta otpada "Razbojište", Općina Perušić Općina Perušić
Idejno rješenje RCGO Lećevica Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., Split
Investicijska studija s idejnim rješenjem za kompostanu za Grad Kaštela Grad Kaštela


Tag: Plan gospodarenja otpadom, Jedinice lokalne samouprave, Kompostana