img

Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave

Izrada Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave

Napisala Tea 20.02.2017

img

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) propisuje obvezu izrade Plana gospodarenja otpadom jedinicama lokalne samouprave koji se donosi na razdoblje od šest godina, a čije dopune i izmjene se vrše po potrebi.

Donošenjem novog Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na lokalne samouprave prešla je odgovornost revizije postojećih ili donošenja novih Planova gospodarenja otpadom koji najmanje moraju sadržavati:

1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, uključujući ostvarivanje ciljeva,

2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,

3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,

4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,

5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,

6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,

7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,

10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,

11. rokove i nositelje izvršenja Plana.

Naša tvrtka na području gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj djeluje već dugi niz godina i može Vam ponuditi stručnu i brzu izradu novog ili reviziju postojećeg Plana gospodarenja otpadom.

Ukoliko imate pitanja ili Vas zanimaju cijene izrade/revizije Planova svakako nam se obratite putem mail-a (info@hudecplan.hr) ili na jedan od kontakt brojeva koji se nalaze na našoj web stranici!

Sve informacije o uslugama koje nudimo, ostvarenim suradnjama i prijašnjem iskustvu možete pronaći na našoj web stranici.Srdačno,

Vaš Hudec Plan!

Izradili smo: Investitor
Plan gospodarenja otpadom za Općinu Donji Lapac 2018. - 2023. Općina Donji Lapac
Plan gospodarenja otpadom za Grad Duga Resa 2018. - 2023. Grad Duga Resa
Plan gospodarenja otpadom Općine Perušić 2018. - 2023. Općina Perušić
Plan gospodarenja otpadom Grada Bjelovara 2018. - 2023. Grad Bjelovar
Plan gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves Općina Martinska Ves
Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa Grad Samobor
Usklađenje Plana gospodarenja otpadom Općine Polača Općina Polača
Plan gospodarenja otpadom Općine Donji Lapac Općina Donji Lapac
Izmjena i dopuna plana gospodarenja otpadom za Općinu Perušić Općina Perušić
Plan gospodarenja otpadom za Općinu Polača Općina Polača
Plan gospodarenja otpadom za Općinu Tisno Općina Tisno
Plan gospodarenja otpadom za Općinu Pirovac Općina Pirovac
Plan gospodarenja otpadom za Općinu Orebić Općina Orebić
Plan gospodarenja otpadom za Općinu Hrvace Općina Hrvace
Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara Grad Hvar
Plan gospodarenja otpadom za Grad Kaštela Grad Kaštela
Studija zbrinjavanja otpada za odlagalište otpada Petrkov Laz, Čabar Oikon d.o.o.
Plan gospodarenja otpadom Grada Mursko Središće Grad Mursko Središće
Suradnja na izradi Plana gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije EU,CARDS 2002
Suradnja na izradi Plana gospodarenja otpadom Dubrovačko - neretvanske županije EU,CARDS 2002
Suradnja na izradi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja


Tag: Plan gospodarenja otpadom, Jedinice lokalne samouprave, Izrada plana